Władze sołectwa

WŁADZE SOŁECTWA GRODZIEC

 Sołectwo Grodziec należy do Gminy Jasienica, zajmuje obszar 9,750 km2, posiada 1163 mieszkańców.

 

Organami sołectwa są:

 1. Zebranie wiejskie, – jako organ uchwałodawczy
 2. Sołtys, – jako organ wykonawczy

            SOŁTYS:

                        Jadwiga GREŃ

                        Zagóra 60

                        43-386 Grodziec

                        Tel. Kom. 609 495 840

                         e-mail: grenjadwiga@gmail.com

Sołtys jest wybierany przez stałych mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka.

KOMPETENCJE SOŁTYSA:

 • Przewodniczy zebraniu wiejskiemu i wykonuje jego uchwały
 • Sołtys może upoważnić członka rady sołeckiej do przewodniczenia obradom zebrania wiejskiego
 •  W szczególności  do zadań sołtysa należy:

a)   Reprezentowanie sołectwa na zewnątrz.

b)   Zwoływanie i organizowanie zebrania wiejskiego.

c)   Przygotowanie projektów uchwał zebrania wiejskiego.

d)   Gospodarowanie mieniem przekazanym sołectwu.

e)   Uczestnictwo w sesjach rady gminy bez prawa do głosowania.

f)    Pobór podatków w zakresie ustalonym prze radę gminy.

 

RADA SOŁECKA:

 1. Karol Baszczyński
 2. Zbigniew Broda
 3. Maria Gładysz
 4. Hieronim Gogler
 5. Zbigniew Krzempek
 6. Zbigniew Płoszczak
 7. Dariusz Raciak
 8. Florian Skrzyżala
 9. Urszula Zemlik

 

 

 

 

 
651