Jan Bujok (1912 – 1997), kierownik szkoły, działacz oświatowy

        Jan Bujok urodził się 1 czerwca 1912 r. w Ustroniu, powiecie cieszyńskim, województwie śląskim. Pochodził z wielodzietnej rodziny, miał bowiem siedmioro rodzeństwa. Ojciec jego był robotnikiem w hucie w Trzyńcu, matka prowadziła gospodarstwo rolne. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Ustroniu, następnie ukończył  szkołę wydziałową w Cieszynie. W latach 1929 - 1934 r. uczęszczał do Państwowego Męskiego Seminarium Nauczycielskiego im. Pawła Stalmacha w Cieszynie. Po zdaniu egzaminu dyplomowego na nauczyciela szkół powszechnych w tym samym 1934 r., rozpoczął roczny Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy w 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie (19.09. 1934 – 19.09.1935). Przez pół roku pozostawał bez pracy, po czym znalazł pracę nauczyciela szkół powszechnych na Górnym Śląsku, najpierw w Miasteczku Śląskim, Czarnej Hucie, Siemianowicach Śl. i Kończycach. Tam przepracował do wybuchu wojny. Od 1936 r. jest aktywnym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. W sierpniu 1939 r. zostaje zmobilizowany i bierze udział w kampanii wrześniowej. Po klęsce wrześniowej udaje mu się przedostać do rodzinnego Ustronia, gdzie pracuje fizycznie na roli w gospodarstwie rodziców. Po wyzwoleniu od 01.09.1945 r. zostaje powołany przez Inspektorat Szkolny w Bielsku do pełnienia obowiązków nauczyciela w Publicznej Szkole Powszechnej w Grodźcu.  Od 1 września 1960 r. zostaje kierownikiem tej szkoły, funkcje tą pełni do 1973 r., kiedy to przechodzi na emeryturę.

Od 1948 r. należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, tym sposobem uniknął represji i przeniesienia z Grodźca na podstawie tzw. „nakazu pracy” do odległych miejscowości ziem zachodnich lub północnych.

W Grodźcu angażuje się i zakłada już w 1945 r. z własnych i zebranych wśród miejscowych mieszkańców książek, bibliotekę. Prowadził ją wraz z powstałymi później filiami w poszczególnych wioskach gromady grodzieckiej aż do końca lat 70-tych.

W 1948 r. zorganizował w Grodźcu Związek Młodzieży Polskiej. Pełniąc funkcję prezesa z grupą swoich wychowanków przygotował 24 przedstawienia teatralne w kilku okolicznych miejscowościach.

Jako aktywny nauczyciel podnosi nadal swoje kwalifikacje W 1951 r. ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski. W 1956 r. uzyskał świadectwo Ministra Kultury i Sztuki dla pracowników bibliotek.

Był przewodniczącym Komisji Kultury i Oświaty, współzałożycielem i długoletnim członkiem Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Grodźcu. Przede wszystkim był prelegentem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, wygłaszając około 500 prelekcji. Należał do współzałożycieli Kółka Rolniczego w Grodźcu, będąc później przez wiele lat członkiem jego Zarządu. Był też wieloletnim Radnym Gromadzkiej Rady Narodowej w Grodźcu. Jako jeden z pierwszych zorganizował w powiecie Szkołę Przysposobienia Rolniczego w Grodźcu i prowadził Zespoły Przysposobienia Rolnego przez 12 lat. Był przewodniczącym Społecznej Komisji Pojednawczej, a także prezesem terenowego Koła Ligi Ochrony Przyrody.

Szkoła w Grodźcu Śląskim, gdy pełnił funkcję jej kierownika, miała najwyższy procent młodzieży w szkołach średnich i wyższych z pośród wszystkich szkół wiejskich w powiecie bielskim.

Po przejściu w 1973 r. na zasłużoną emeryturę nadal pełni wiele funkcji społecznych.

Za swoją działalność zawodową i społeczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotą Odznaką Ligi Ochrony Przyrody.

Żona prowadziła gospodarstwo domowe, z którą miał pięcioro dzieci, dwie córki i trzech synów. Wszystkim zabezpieczyli możliwość ukończenia studiów wyższych. Jan Bujok zmarł 5 listopada1997 r. i spoczął na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie.

 

Przygotowano w oparciu o materiały udostępnione przez syna, Jerzego Bujoka                    

 

 
878