• Ostatni rok pracy w Kostkowicach
  Ostatni rok pracy w Kostkowicach
 • Prezes OSP w Kostkowicach
  Prezes OSP w Kostkowicach
 • Rodzina F. Pohla
  Rodzina F. Pohla
 • Florian Pohl z klasą 1925 roku
  Florian Pohl z klasą 1925 roku
 • Koło MZC z czł. Zarządu w 1932 r.
  Koło MZC z czł. Zarządu w 1932 r.
 • Kierownik Pohl z klasą 1931 r.
  Kierownik Pohl z klasą 1931 r.
 • F. Pohl, ks. K. Masny z Koło Polek
  F. Pohl, ks. K. Masny z Koło Polek
 • F.Pohl jako organista przed kościołem
  F.Pohl jako organista przed kościołem
 • Prawo jazdy F. Pohla
  Prawo jazdy F. Pohla

Florian Pohl - nauczyciel, kierownik szkoły, działacz społeczny

Florian Pohl (1885-1970), nauczyciel, kierownik szkoły

            Nauczyciel, kierownik szkoły w Kostkowicach i Grodźcu, działacz społeczny.

Założyciel Kół Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Kostkowicach i Grodźcu.

            Pochodził z rodziny robotniczej. Ojciec Antoni był pracownikiem na kolei. Matka Joanna, z domu Sikora, zajmowała się gospodarstwem domowym i wychowaniem licznego potomstwa, miał ośmioro rodzeństwa.

Urodził się 31 stycznia 1885 roku w Karwinie. (Zaolzie) aktualnie Czechy..

Tam też ukończył szkołę podstawową. Dalszą naukę kontynuował w Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie. Posiadał uzdolnienia językowe i muzyczne. Oprócz języka niemieckiego znał dobrze łacinę i grekę. Po zdaniu matury w 1907 r. podjął pracę w charakterze nauczyciela w szkole ludowej w Łąkach nad Olzą (Obecnie dzielnica Karwiny w Czechach).

W 1907 roku zawarł związek małżeński z Anną Mitręgą pochodzącą z Wędryni. Ich ślub odbył się 17 sierpnia w kościele parafialnym w Wędryni.  

Po dwuletnim okresie pracy w Łąkach przeniósł się do Kostkowic, gdzie od września 1909 roku rozpoczął pracę na stanowisku kierownika szkoły.

Żona Anna zajmowała się gospodarstwem rolnym, które należało do szkoły oraz wychowywaniem dzieci. Z żoną Anną miał pięcioro dzieci. Trzy córki (Elżbieta, Anna i Amelia) oraz dwóch synów (Stanisław i Florian).

Będąc nauczycielem i zarazem kierownikiem szkoły propagował turystykę krajoznawczą. Organizując dla wszystkich uczniów szkoły wycieczki (wówczas jeszcze wozami drabiniastymi) do okolicznych miejscowości w Beskidzie Śląskim takich jak: Brenna, Ustroń i Wisła.

W 1921 roku założył w Kostkowicach przy szkole Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, został wybrany jego prezesem. Członkami byli aktywni mieszkańcy wioski oraz starsza młodzież. W ramach Koła organizował pracę kulturalno oświatową (odczyty, prelekcje, przedstawienia teatralne, festyny), Oprócz pracy pedagogicznej i wychowawczej zaangażował się w pracy dla społeczności lokalnej. Był założycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostkowicach.

Od 1924 pracował  jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Grodźcu.

Posadę kierownika szkoły objął we wrześniu 1928 r. Szkoła gwarantowała mu również mieszkanie oraz dosyć pokaźne gospodarstwo rolne, którym zajmowała się głównie żona.

Z grupą mieszkańców założył w 1929 roku Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu. Został wybrany prezesem tej organizacji. Koło pod jego przewodnictwem rozwijało pracę kulturalno oświatową. Obowiązki prezesa Koła pełnił do przejścia na emeryturę. Przyczynił się do powstania kół Macierzy w Bielowicku i Świętoszówce. Koło współpracowało z powstałym w Grodźcu Stowarzyszeniem Młodzieży Polskiej.

Wspierał powołaną przez p. Irmę Bossowską, córkę dr  Habichta organizację młodzieżową Koło Polek. Poprzez kontakty z p. Irmą Bossowską załatwiał dla uzdolnionej młodzieży pomoc finansową, która umożliwiała podejmować dalszą naukę w szkołach w Bielsku i Cieszynie. Pomocy takiej na pokrycie kosztów przejazdu udzielał dr Ernest Habicht, właściciela zamku i majątku ziemskiego w Grodźcu.

Florian Pohl był bardzo oddany w działalności przy parafii św. Bartłomieja w Grodźcu. Między innymi był wieloletnim organistą w tym kościele. Jako organista posługiwał także w kościele w Bierach i Bielowicku.

Pracował społecznie w Kasie Spółdzielczej w Grodźcu pełniąc tam funkcję skarbnika. Szkołą kierował do 1936 roku, na emeryturę przeszedł ze względu na stan zdrowia.

Po ustaniu działań wojennych w kwietniu 1945 roku wraz z innymi przystąpił do organizowania nauki w jeszcze zniszczonej szkole. Był inspiratorem reaktywowania OSP w Grodźcu. Został wybrany pierwszym po wojnie komendantem Ochotniczej Straży Pożarne, a później jej prezesem. Nadzorował odbudowę po zniszczeniach wojennych budynku strażnicy, czynił starania o jej wyposażenie w sprzęt.

Zmarł 4 maja 1970 roku, pochowany na cmentarzu katolickim w Grodźcu.

 

 

Opracował: Edward Cichy

na podstawie materiałów z wywiadu

z panią Ewą Frycz wnuczką F. Pohla

oraz Gwiazdki Cieszyńskiej.

 
877